FAQ for: Generelt

Beregningsloggen for frist

Spørsmål:

Hvordan skal beregningsloggene for frister forstås?

Svar:

Beregningsloggene for frister finner man ved å åpne informasjonsknappen  som står ved siden av fristen i norsk- og introfanen. Beregningsloggen har ulike innslag av hva som har blitt tatt med i beregningen av fristen.

Hvilke faktorer som er relevant for denne beregningen vil variere ettersom hva loven stiller som utgangspunkt for fristen, f.eks. datoen personen ble bosatt etter avtale, datoen personen ankom landet eller datoen oppholdsvedtaket til personen ble fattet.

Det vil fremgå av beregningsloggen dersom det er fravær, permisjoner eller andre forhold som har utvidet fristen og hvor mye dette har utvidet fristen.

Beregningsloggene for kategorier

Spørsmål:

Hvordan lese beregningsloggene for kategorier i grunndatafanen?

Svar:
Tilleggsinformasjon:

Når du er i grunndatafanen ser du under kategorioversikten hvilke kategorier personen har fått beregnet. Kategoriene som kan stå der er:

 

-          Plikt til norsk

-          Rett til norsk

-          Rett og plikt til introduksjonsordning

-          Kan tilbys introduksjonsordning

-          Asylnorsk

 

Begrepet «kategori» brukes nå i NIR i stedet for «rettighetsstatus». Kategoriene viser hva personen har potensielle rettigheter og/eller plikter etter introduksjonsloven. Det vil først være når kommunen har fattet vedtak på bakgrunn av kategoriene i NIR at personen har faktiske rettigheter og/eller plikter til en eller flere av ordningene.

Det er for øvrig nytt at rett og plikt til norsk er delt opp i to separate kategorier. Dette er for å gjøre systemet mer fleksibelt, og endringen er kun av teknisk art. Man kan være nødt til å sjekke beregningsloggene for både rett og plikt til norsk, spesielt der en kategori er lukket (f.eks. pga. gjennomført plikt)

Ved å trykke på utropstegnet ved siden av kategorien får du opp beregningsloggen til de ulike kategoriene. I beregningsloggene vil det være en liste over vilkår som viser hvorfor personen har fått beregnet akkurat den kategorien. Der en kategori er lukket, slik at det ikke går an å registrere vedtak eller tiltak, skal man kunne lese ut av beregningsloggen hvorfor personen har den kategorien lukket. Vilkårslisten er basert på vilkårene som fremgår av introduksjonsloven for de ulike ordningene. Det vil si at man også må bruke lovtekstene for å kunne forstå beregningsloggene i mange tilfeller. I tillegg vil annen informasjon som kan være av interesse for kommunene fremkomme i beregningsloggene, blant annet om personen har flyttet (ev. flyttet tilbake til opprinnelig bosettingskommune), eller om personen har flyttet til utlandet eller ikke.

Der personen har fått kategorier fordi han/hun har asyl/er overføringsflyktning/har opphold pga. sterke menneskelige hensyn på bakgrunn av søknad om asyl, vil beregningsloggen vise vilkår som kun har med personen selv å gjøre.

Der personen har fått kategorier som følge av en familiegjenforeningstillatelse med person med lovlig opphold i Norge, vil beregningsloggen også vise vilkårene for herboende som er relevante for den familiegjenforentes kategorier.

Beregningsloggene ser forskjellig ut for hhv. kategoriene for norsk og samfunnskunnskaps-, intro- og asylnorsk. Dette er fordi det er forskjellige vilkår som gjør at man får de forskjellige kategoriene.

Videre kan beregningsloggene se forskjellige ut fra person til person, da forskjellige typer vilkår og forskjellige typer opplysninger som har ført til kategorier/treff for de forskjellige personene.